Steve McCaffery

Norsk // English

Steve McCaffery deltar på Audiatur sammen med Karen Mac Cormack, gjennom et videoopptak gjort spesielt for Audiatur

Steve McCaffery (f. 1947) har i fire tiår vært aktiv i den skapende, kritiske og ludiske språkbrukens ytterkanter. I hele denne perioden har han tatt del i samarbeidsprosjekter hvor det ikke har vært mulig å skille mellom et teoretisk forarbeid og et direkte feltarbeid. I 1968 flyttet han fra England til Kanada og Toronto, der han begynte å jobbe med poeten bpNichol; sammen var de det praktiserende teoriverkstedet Toronto Research Group, begge satt i redaksjonen for det kanadiske tidsskriftet Open Letter, de var del av lydpoesigruppa The Four Horsemen og engasjerte seg i Alfred Jarrys ’patafysikk – et engasjement som førte til den kanadiske avarten ’’patafysikk. McCafferys lesning av samtidig fransk filosofi (før den ble akademisk comme il fault) ble en avgjørende impuls for de nordamerikanske languagepoetene, og parallellt med kontakten med disse utprøvende forfatterne på øst- og vestkysten, korresponderte og utviklet han ideer i samarbeid med intermedia-kunsteren Dick Higgins. De senere årene har McCaffery og Karen Mac Cormack arbeidet på verket From a Middle, som blant annet tar opp i seg og bearbeider nyere arkitekturteori.

Gjennom seksten diktsamlinger, tjue chapbøker, to essaysamlinger og flere samarbeidsutgivelser i ulike sjangre, har McCaffery viet seg til både en voldsom kunnskapstilegnelse og til å undersøke de av språkets virkemåter som vanskeliggjør å kunne snakke om nettopp «kunnskap», hvis vi med dét ordet forstår noe fast og sikkert. På syttitallet sto han for en poetisk praksis som stilte spørsmål ved referensialiteten, diktets stemme og vektleggingen av fortelling, for heller å løfte fram ordenes, bokstavenes, grafemenes og fonemenes form og betydningsproduksjon, rekkefølgens og boksidens status og funksjon – ortografi, leseretning, syntaks spredt eller sprengt til felt. Interesseområdet er like gammelt som modernismen, men McCafferys særlige inngang ble gitt blant annet av det kritisk vokabularet han utviklet i tekstene som ble skrevet i felleskap med bp Nichol (samlet i Rational Geomancy: The Kids of the Book Machine, 1992) og i utvekslingen med det nevnte miljøet av language-poeter.

Carnival, the first panel: 1967-70 og Carnival, the second panel: 1971-75, er to av McCafferys «bøker» fra denne perioden; i dag er de kanoniske utgivelser innenfor den visuelle poesien. De er blitt kalt både kartografiske arbeid, en skriftens abstrakte ekspresjonisme og eksempler på «strategisk motkommunikasjon»; de ble skrevet (og trykt) med svart og rødt blekk, og sidene kunne klippes ut og monteres som en flere kvadratmeter stor flate, som viste McCafferys skrivemaskinfelttog mot all linearitet. Lignende måter å arbeide med og tenke litteraturen på, synes å ha fulgt ham siden, både som poet og leser (og som leser-poet, poet-leser og alle mulige mellom- og hybridformer av disse to ustadige posisjonene). I stedet for å søke å stabilisere og fortolke diktenes struktur eller intensjon, har han utviklet en poetologisk tenkning påvirket like mye av Charles Olsons vitalistiske poetikk og Jackson Mac Lows prosedyrefrembrakte dikt som av filosofer som Georges Bataille og Gilles Deleuze. Batailles forestilling om den «generelle økonomien» – en økonomisk orden som ikke er basert på formålsrasjonalitetens erhvervelse og opplagring av gods og mening, men snarere på naturens vedvarende ødselhet av sin egen overskytende energiproduksjon, og på den betingelsesløse gaven som ikke er knyttet til noe bestemt mål – kobles hos McCaffery til begrepet om paragrammet, dét i språket som unnflyr både rasjonalitet, regeltvang og den subjektive intensjonen. Språket skaper alltid mer betydning enn hva som kan oppsummeres i en intensjon; og også litteratur og poesi er «utgifter» i Batailles forstand – symbolske utgifter, gjennom sin overskuddsproduksjon av mening.

På nittitallet gjorde McCaffery sammen med Jed Rasula et stort arbeid med antologien Imagining Language (1998), et veritabelt overflødighetshorn av språklige tøylesløsheter og dokumentasjon av andres spekulasjon om de skriftlige og artikulerte tegnenes måter å virke på, med flere hundre tekst- og illustrasjonseksempler fra de siste to tusen årene. For kort tid siden startet han nettstedet The North-American Centre for Interdisciplinary Poetics, som han driver som en del av stillingen sin som David Gray Chair of Poetry and Letters ved suny Buffalo. Alt dette – den dokumenterende antologivirksomheten, det aktive arbeidet som mentor for en yngre generasjon poeter, og praktiseringen av en poesi som trer filosofien og ulike fagfelt i møte – er betegnende for McCafferys virke. For samtidens kanskje viktigste amerikanske poesikritiker, Marjorie Perloff, er McCaffery en av de poetene som virkelig har forsøkt å svare på spørsmålet om hva poesien kan være i massemedienes tidsalder. Selv har McCaffery sagt: «Hvis audiovisuelle medier noensinne erstatter litteraturen, vil det ikke være som et konkurrerende uttrykksmiddel, men som en monopoliserende struktur som vil kvele de skapende mulighetene også i disse mediene selv. Valget står ikke mellom skrevet litteratur og audivisuelle medier. Det står mellom skapende krefter (i audiovisuelle medier såvel som i litteraturen) og passiviserende krefter.»

Alle disse faktaene, periodiseringene og gruppetilknytningene sier ikke så mye om hva som foregår i McCafferys enkeltdikt, heller ikke i tekstene McCaffery vil fremføre under Audiatur, der han og Karen Mac Cormack leser transatlantisk fra Buffalo til Bergen. Til gjengjeld sier de litt om hvordan dette forfatterskapet synliggjør at de ulike litterære tradisjonenes sentrum og periferi, tenkemåter og former, teori og praksis, poetikk og poesi, ikke er gitte størrelser med klare grenser, men snarere foreløpige kategorier som kan gjøre forflytningene over, og forflytningene av, grensene merkbare og produktive, og også de sette betydning i bevegelse.

Utvalgte utgivelser:

Dr. Sadhu’s Muffins (1974)
A Displacement of Sappho (1978)
Legend (med Bruce Andrews, Charles Bernstein, Ray DiPalma og Ron Silliman, 1980)
North of Intention: Critical Writings 1973-86 (1986)
Modern Reading: Poems 1969-1990 (1991)
The Cheat of Words (1996)
Imagining Language (med Jed Rasula, 1998)
Prior to Meaning: The Protosemantic and Poetics (2000)
Seven pages missing 1 (2000)
Seven pages missing 2
(2002)

Audun Lindholm

Sissel Solbjørg Bjugn

Bjørn Skogmo

Ida Börjel

Susanne Christensen

Jo Eggen

Henning Hagerup

Lars R. Engebretsen

Paal Bjelke Andersen

Christian Yde Frostholm

Anna Hallberg

Jörgen Gassilewski

Paal Bjelke Andersen

Anna Hallberg

Anna Hallberg, Redaksjonen

Hanna Hallgren

Susanne Christensen

Florian Hecker

Jan-Olav Glette

John Hegre

Carl Kristian Johansen

Per Højholt

Martin Glaz Serup, Christian Yde Frostholm

Johan Jönson

Magnus Persson

Åsa Maria Kraft

Jesper Olsson

Tom Leonard

Øyvind Rimbereid

Åsne Linnestå

Cathrine Strøm

Karen Mac Cormack

Johannes Frost

Steve McCaffery

Audun Lindholm

Ulf Karl Olov Nilsson

Redaksjonen

Yngve Pedersen

Janike Kampevold Larsen

Jörg Piringer

Audun Lindholm

Nathalie Quintane

Nathalie Quintane

Maja Solveig Kjelstrup Ratkje

Hild Borchgrevink

Bjørn Aamodt

Dag Haugstvedt

Monica Aasprong

Audun Lindholm

Miia ToivioMiia Toivio">Miia ToivioMiia Toivio

Leevi Lehto

Att bli ved I og IIAtt bli ved I and II

Fredrik Nyberg

ChateauxChateaux

Beata Berggren, Martin Högström, Peter Thörneby

Falsche FreundeFalsche Freunde

Uljana Wolf

Happiness: Poems After RimbaudHappiness: Poems After Rimbaud

Sean Bonney

Spit TempleSpit Temple

Cecilia Vicuña

Tarnac, un acte préparatoireTarnac, un acte préparatoire

Jean-Marie Gleize

-->

Audiatur – Festival for ny poesi ble avholdt i Bergen 13.-16. oktober 2005. Festivalen benyttet seg av BIT Teatergarasjen, Hordaland Kunstsenter, Landmark og USF Verftet.

Redaksjon: Paal Bjelke Andersen, Mathias Danbolt, Jörgen Gassilewski, Hanna Hallgren, Dag Haugstvedt, Audun Lindholm, Øyvind Rimbereid, Martin M. Sørhaug og Cathrine Strøm.