The Uprising – On Poetry and FinanceThe Uprising – On Poetry and Finance

Norsk // English

UprisingI The Uprising. On Poetry and Finance bruker Berardi poesien som eksempel når han skisserer en alternativ måte å imøtegå de nyliberalistiske kreftene og kynismen som i dag totalt gjennomsyrer samfunnet. Berardi tar for seg hvordan finansmakten i dag er basert på en utbytting av usikkert [precarious], kognitivt arbeid, hvordan økonomien har blitt abstrahert, løsrevet fra fysiske varer og regulert arbeidstid og hvordan den sosiale adferden er fanget i faste og ufravikelige interaksjonsmønstre som styres av globale grensesnitt. I møte med denne altomfattende og automatiserte nyliberalistiske dominansen snakker han om poesien og stemmen som en reaktivering av den sosiale, affektive kroppen: «Poetisk språk er insolvensen i utsigelsesfeltet: Det nekter å la semiotisk gjeld inndrives. […] Insolvens er ikke bare å nekte å betale kostnadene for en økonomisk krise fremprovosert av finansklassen, men også å avvise den symbolske gjelden nedfelt i den kulturelle og psykiske normaliseringen av dagliglivet […] Den kapitalistiske dominansens historie kan ikke skilles fra produksjonen og privatiseringen av behov – det vil si skapelsen av kulturelle og psykologiske avhengighetsvaner. Sosial insolvens betyr uavhengighet fra den prioriteringslisten som den kapitalistiske konformiteten har pålagt samfunnet.»

The Uprising. On Poetry and Finance kommer i norsk oversettelse til festivalen: Opprøret. Om poesi og finans. Last ned innledningen her.

 

Ved begynnelsen av det andre tiåret i det nye århundret, mens den deregulerte rovkapitalismen ødelegger fremtiden til planeten og til det sosiale livet, vil poesien komme til å spille et nytt spill, som handler om å reaktivere samfunnslegemet.

På gatene i Europa og i alle landene rundt Middelhavet gjør de unge opprør mot den brutale utbyttingen av deres tid og intelligens, og mot den finansabstraksjonen som ødelegger det sosiale livet. De er den prekære generasjonen, tvunget til å akseptere utbytting og lave lønninger, fratatt de nødvendige utdanningsressursene, lovet en fremtid av endeløse gjentakelser av meningsløse ofringer på gjeldens alter.

Den globale deterritorialiseringen av finans-kapitalismen har spredd prekaritet og psykisk ustabilitet, og oppløst solidariteten. Derfor stiller det pågående prekære opprøret spørsmål ved de rytmiske forstyrrelsene som semiokapitalen har fremprovosert, og forsøker å overvinne vår manglende evne til å stille oss inn på en felles vibrasjon.

 

Utdrag fra Art And Dystopia, som også kommer i bokform til festivalen:

I perfectly understand the state of mind of the poet the week before the Communards were slaughtered in Paris. This happened 140 years ago, and we go on repeating the same gesture again and again and again. Expectation, deception, escape.

This time should be different, after the global slaughtering that is going on worldwide after the final dissolution, after the dissolution of the Occupy movement of 2011.

A fissure is running in our perception of time, and we are trying to escape it. It is like a tectonic fault in the texture of our expectations, a deep cut in our imagination of the future.

The Modern art of politics, the rational prediction and the voluntary act of government is deprived of potency and effectiveness. For the time coming after the future we have to learn how to ride on the dynamics of an irreversible disaster with impassible soul. The art of politics has now turned into an impossible and useless exercise. We must invent a new art, the ironic art of detachment. A sceptic post-futurist ethics has to replace the modernist ethics of responsibility. Autonomous subjectivation can be only in withdrawal, desertion, abandonment.

 

Franco «Bifo» Berardi bor i Bologna og er virksom i den italiensk Autonomia-tradisjonen. Han var tidligere en nær medarbeider av Félix Guattari og har forfattet et tyvetalls bøker. I engelsk oversettelse foreligger blant annet The Soul at Work – From Alienation to Autonomy, Semiotext(e) 2009 og After the Future, AK Press 2011.

Franco «Bifo» Berardi på Audiatur bokhandel

In The Uprising, published in January this year, Berardi uses poetry as an example when sketching an alternative way to face the neo-liberal forces and cynicism dominating today’s society. His background is in the marxist Italian Autonomia movement of the 1970′s, that engaged large numbers of Italian workers, students, unemployed, housewives and others, in the struggle to turn the internal conflicts in the Italian society in the proletariat’s favour. Their actions and analyses of the structures and dynamics of the class society remain as one of the most interesting contributions to the European Left in the 1970′s.

In The Uprising Berardi addresses how the financial powers of today are based on the explotation of precarious, cognitive work, and how the economy has become more abstract, separated from physical goods and work hours. It is language and money, not bodies, that produce value. Language is reduced to currency and social behaviour is caught in inescapable patterns of interaction, run by global interfaces.

When facing the all-including, automatized reality of neoliberalism Berardi suggests poetry and the voice as a potential reactivation of the social, affective body: ”Poetry is the insolvency in the field od enunciation […] Insolvency is not only a refusal to pay the costs of the economic crises provoked by the financial class, but it is also a rejection of the symbolic debt embodied in the cultural abd psychic normalization of daily life […] The history of capitalist domination cannot be dissociated from the production and privatization of need – i.e., the creation of cultural and psychic habits of dependence. Social insolvencey means independence from the list of priorities that capitalist conformism has imposed on society.

Franco «Bifo» Berardi lives in Bologna and is working in the Italian Autonomia tradition. He was formerly a close associate of Félix Guattari and has authored more than twenty books. Books available in English translation includes The Soul at Work – From Alienation to Autonomy, Semiotext(e) 2009 and After the Future, AK Press 2011.

Audiatur – Festival for ny poesi 2014 er den sjette Audiatur-festivalen, og den finner sted på Bergen Kunsthall 3.–5. april.

9. november i fjor arrangerte Audiatur et forberedende seminar.

Seminaret og festivalen kurateres av Karl Larsson og Paal Bjelke Andersen.

Audiaturs arbeidsgruppe består av Paal Bjelke Andersen, Carina E. Beddari, Karl Larsson, Thomas Lundbo, Cathrine Strøm og Martin Sørhaug.

Kontakt: kontakt@audiatur.no

Festivalen er støttet av Bergen Kommune, Fritt Ord, Grand Hotell Terminus, Gyldendal Dansk Forlag, Gyldendal Norsk Forlag, Hanne på Høyden, Hordaland Fylkeskommune, Norsk Kulturråd og U.S. Embassy Oslo.

Billetter:

Festivalpass: 400,- (inkluderer festivalpublikasjoner)

Dagspass: 200,- (inkluderer festivalpublikasjoner)

Studenter: 50% rabatt.