Audiatur – Seminar for en ny poesifestival: A note from the organizers

Norsk // English

Audiatur fyller ti år, og som forberedelse til neste festival, som arrangeres på Bergen Kunsthall 3.–5. april 2014, inviterer vi til et dagsseminar 9. november 2013. Deltakerne er, i likhet med poetene og kunstnerne på festivalen i 2014, alle invitert med spesifikke verker:

Lisa Robertson med Revolution: A Reader
Franco «Bifo» Berardi med The Uprising: On Poetry and Finance
Fredrik Nyberg med Hur låter dikten, Att bli ved II

Seminaret innledes med grundige presentasjoner av de inviterte verkene, deretter følger en paneldiskusjon hvor både deltakerne fra Audiaturs redaksjonelle gruppe og publikum medvirker.

Et ti-års jubileum gir oss en anledning til å rette blikket spesielt mot vår egen virksomhet. I løpet av den tiden Audiatur har eksistert har verden, og Norge, endret seg dramatisk. Disse endringene har på mange måter gjenspeilet seg i måten Audiatur har blitt organisert på, i poesien som har blitt fremført og i samtalene under og i tilknytning festivalen. Likevel har vi aldri eksplisitt og offentlig diskutert disse endringenes innvirkning på festivalen.

Foredragsholderne er invitert på grunnlag av verker publisert innenfor andre disipliner enn poesien. Dette for å tilføre vår egen virksomhet ny kunnskap og gjøre oss i stand til å bygge figurer og modeller som kan få vårt eget arbeid til å fremstå tydeligere. Vi tror at en slik arbeidsmetode, i tillegg til å berike en intern diskusjon om hvordan poesifestivaler kan bli bedre og gi mer mening, også vil initiere en samtale om hva slags rom i samfunnet en poesifestival kan være og hva slags kunnskap den kan generere.

Vi ser på denne diskusjonen som en mulighet til å endre og påvirke fremtidens festivaler, både vår egen og andres. Et viktig spørsmål blir hvordan en institusjonskritikk kan se ut i poesiverdenen, der man ofte befinner seg i sammenhenger som bygger på individuell engasjement, aktivisme og DIY, men som også er helt avhengig av økonomisk støtte fra institusjoner med klare samfunnsmessige og politiske agendaer, i Audiaturs tilfelle blant annet Norsk Kulturråd, Bergen kommune og Fritt Ord.

En poesifestival er ingen nøytral sammenheng. Det forventes at samfunnets investeringer i poesien – en kunstart som Franco Berardi kaller «insolvent» – skal produsere en samfunnsmessig nytte, en verdi som med tid og stunder skal kunne veksles inn i mer gangbar mynt. Samtidig er denne forventede nytten et produkt av at poesien hele tiden må oppfinne sin egen form og strebe mot uavhengighet.

Poesifestivalen er et av de stedene hvor denne motsetningen utspiller seg, eller mer presist, et sted hvor mennesker over flere dager lytter, snakker og omgås med denne motsetningen som forutsetning. Med seminaret håper vi å kunne sette denne indre motsetningen i poesifestivalen som institusjon på prøve, ikke for å unnslippe den, men for å kunne gjøre den tydeligere og finne produktive måter å bruke den på.

Velkommen!

Seminaret i november og festivalen i april 2014 kurateres av Karl Larsson og Paal Bjelke Andersen.

Audiaturs arbeidsgruppe består i tillegg av Carina Elisabeth Beddari, Cathrine Strøm, Thomas Lundbo og Martin M. Sørhaug.

www.audiatur.no/festival

Founded in 2003, the year 2013 marks a decade in the history of Audiatur. To celebrate this occasion, and to prepare for our next festival in April 2014, we invite you to a one-day seminar in Bergen on the 9th of November 2013. The speakers of the seminar, just as the participating poets and artists of the festival in 2014, are all invited with specific works:

Lisa Robertson with Revolution: A Reader
Franco «Bifo» Berardi with The Uprising: On Poetry and Finance
Fredrik Nyberg with Hur låter dikten? Att bli ved II

The seminar begins with substantial presentations of the invited works, and will be followed up by a discussion where editors of Audiatur, as well as members of the audience, take part.

A ten-year anniversary is a good reason to practice a bit of introspection. During the time Audiatur has existed, the world, and Norway, has changed dramatically. Many of these changes has been naturally assimilated in the way we construct our work, as well as in the poetry performed at the festival. Yet we have never explicitly and publicly discussed which role our changing society has on the festival.

The speakers are invited on the basis of works published in other disciplines than poetry. The reason for this is that we wish to add more knowledge to our own field of work. We need critical models and figures to structure our research. We believe that we, by applying such a method to our work, will not only bring fuel to an internal discussion on how poetry festivals can be better, richer and make more sense, but also initiate a conversation about what kind of space in the community a poetry festival can be and what kind of knowledge it can generate.

We see this turn as a possibility to change and influence festivals of the future. Both ours, and others. We want to know what institutional critique looks like in the poetry world, where community and context often is created by individual engagement, activism and DIY. Engagement which often, such as in Norway, runs on economical subsidies from the state and therefore is part of a political agenda.

Audiatur receives financial support from The Norwegian Art Council, the Bergen municipality and The Free Speech Foundation, the festival does not provide a neutral context. It is expected that the national investments in poetry (an art practice which Franco Berardi calls «insolvent») will result in a greater good which subsequently accumulates economic wealth. At the same time this expected good is a result of a constant re-invention of the art forms themselves, and an independent, immaterial strive quite distant from the instrumentalized channels of improval applied by society at large.

A poetry festival is a place where paradoxes and antagonisms of such nature are brought together. But it is also a place where people meet to talk, and join in on the contemporary discourse of poetry. With the seminar we hope to extend the surface where intellect and body touch, as well as highlighting the inner and outer framework of the cultural configuration we all belong to.

Welcome!

The seminar in November and the festival in April 2014 is curated by Karl Larsson and Paal Bjelke Andersen.

The Audiatur working group also consists of Carina Elisabeth Beddari, Cathrine Strøm, Thomas Lundbo and Martin M. Sørhaug. 

www.audiatur.no/festival

Audiatur – Seminar for en ny poesifestival er et forberedende seminar til Audiatur – Festival for ny poesi 2014. Seminaret arrangeres på Bergen Kunsthall lørdag 9. november 2013.

Program

12.00 Innledning ved arrangørene.

12.15 Franco «Bifo» Berardi
13.15 Lisa Robertson

14.00 Pause

14.30 Fredrik Nyberg
15.30 Panelsamtale

17.00-19.00 Uformelt samvær

Audiatur – Festival for ny poesi 2014 er den sjette Audiatur-festivalen. Denne gangen ha vi invitert tolv verker som presenteres på disse sidene frem mot festivalen på Bergen Kunshall 3.–5. april 2014.

Seminaret og festivalen kurateres av Karl Larsson og Paal Bjelke Andersen.

Audiaturs arbeidsgruppe består av Paal Bjelke Andersen, Carina E. Beddari, Karl Larsson, Thomas Lundbo, Cathrine Strøm og Martin Sørhaug.

Billetter: 80,-

Kontakt: kontakt@audiatur.no

Seminaret er støttet av Bergen Kommune, Fritt Ord og Norsk Kulturråd.Audiatur – Seminar for en ny poesifestival er et forberedende seminar til Audiatur – Festival for ny poesi 2014. Seminaret arrangeres på Bergen Kunsthall lørdag 9. november 2013.

 

Program

12.00 Innledning ved arrangørene.

12.15 Franco «Bifo» Berardi
13.15 Lisa Robertson

14.00 Pause

14.30 Fredrik Nyberg
15.30 Panelsamtale

17.00-19.00 Uformelt samvær

 

Audiatur – Festival for ny poesi 2014 er den sjette Audiatur-festivalen. Denne gangen ha vi invitert tolv verker som presenteres på disse sidene frem mot festivalen på Bergen Kunshall 3.–5. april 2014.

Seminaret og festivalen kurateres av Karl Larsson og Paal Bjelke Andersen.

Audiaturs arbeidsgruppe består av Paal Bjelke Andersen, Carina E. Beddari, Karl Larsson, Thomas Lundbo, Cathrine Strøm og Martin Sørhaug.

Billetter: 80,-

Kontakt: kontakt@audiatur.no

Seminaret er støttet av Bergen Kommune, Fritt Ord og Norsk Kulturråd.